نسخه فعلی محصول به علت اینکه نسخه Beta می باشد، می توانیم قول دهیم که تقریبا هر نیاز معمول شما را تا آماده شدن نسخه اصلی، به محصول فعلی اضافه کنیم.